Regulamin programu lojalnościowego
"Skarbonka LOVE"

I. Organizator

Organizatorem Promocji i fundatorem gadżetów jest Love Catering Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000736485, z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 31, 30-302 Kraków, NIP 944-22-59-886, zwany w dalszej części „Organizatorem”.

 

II. Definicje

Ilekroć w treści Regulaminu znajdują się poszczególne zwroty należy przez nie rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez Love Catering sp. zo.o.
 2. Organizator – Love Catering sp. z o.o. z/s ul. Samuela Bogumiła Lindego 7, 30-138 Kraków, KRS: 0000736485, NIP: 9442259886
 3. Profil Uczestnika – Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w www.lovecatering.pl wraz z informacjami dotyczącymi Programu.
 4. Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać określone produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty.
 5. Punkty – jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Serwisie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług Partnera lub oferowanych bezpośrednio przez Organizatora.
 6. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.
 7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.lovecatering.pl
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnika/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu niezbędne do wzięcia udziału w Programie lojalnościowym.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Program Lojalnościowy realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Punktów, gdzie w związku z realizacją zamówienia przez Użytkownika bądź innych działań związanych z zamówieniami lub ocenami posiłków. Zebrane Punkty będą mogli Użytkownicy wykorzystać podczas płatności za posiłki.

 

IV. Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu lovecatering.pl.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków ogólnych, regulaminu korzystania z serwisu www.lovecatering.pl oraz regulaminu dotyczącego Programu.
 3. Punkty otrzymane przez Uczestników w Programie Partnera mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu otrzymania upustów w zakupie usług w serwisie lovecatering.pl
 4. Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane Punkty tylko jemu przyznane.
 5. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@lovecatering.pl.
 6. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 7. Uczestnik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Uczestników, Partnerów jak i Serwisu.

 

V. Zasady funkcjonowania Programu

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Serwisu oraz Programu o każdej porze.
 2. Organizator przekaże i udostępni nabyte punkty przez Uczestnika poprzez udostepnienie informacji o nich na profilu Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:
 • złamania zasad umowy oraz regulaminu;
 • podejmowania działań na szkodę Organizatora, Uczestnika, innego Partnera, Serwisu;
 • podawania nieprawdziwych danych;
 • podawania przez Partnera na stronie www informacji niezgodnych z prawdą lub sprzecznych z prawem;
 • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Partnera, z innych przyczyn niż siła wyższa.
 1. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.

 

VI. Zasady przyznawania punktów

 1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Organizatora, do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł przeznaczyć na następujące Bonusy:

– Za każdą wydaną 1 zł Klient otrzyma 0,01 pkt;

– Za każdą 1 złotówkę różnicy przy zmianie zamówionej diety z tańszej na droższą Klient otrzymuje 1 pkt;

– Za każdy 1 pkt Klient otrzymuje rabat w kwocie 1 zł

 

 1. Przyznawanie Punktów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień u Organizatora bądź wykonaniem innych czynności, za które można otrzymać Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych i czasie ich ważności w związku z realizacją zamówienia bądź innymi czynnościami będzie dostępna na stronie internetowej Programu.
 2. Organizator może określać za jakie czynności bądź inne działania mogą być przyznawane Punkty.
 3. Program może być ograniczony czasowo.
 4. Punkty za transakcje są przyznawane Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia.
 5. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 6. Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Serwisie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu.
 7. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty w programie www.lovecatering.pl mogą zostać anulowane (wyzerowanie Konta) po upływie 12 miesięcy od ostatniej zmiany w saldzie konta. Również po upływie 6 miesięcy od ostatniego zalogowania się na konto w serwisie www.lovecatering.pl może zostać cofnięty dostęp do Programu, a znajdujące się na nim punkty zostaną usunięte.

 

VII. Reklamacje

 1. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Punktów lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres korespondencyjny serwisu bądź na adres e-mail: hello@lovecatering.pl.
 2. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika/Partnera adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Organizator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

VIII. Rezygnacja i wypowiedzenia uczestnictwa

 1. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na adres serwisu (hello@lovecatering.pl) z adresu zarejestrowanego w systemie.
 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść serwisu www.lovecatering.pl lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w serwisie www.lovecatering.pl. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Administratora.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów w specjalnych okolicznościach może również prowadzić do całkowitego usunięcia konta w serwisie lovecatering.pl

 

IX. Zawieszenie lub zakończenie Programu Lojalnościowego

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji zostanie Uczestnik niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu oraz na stronach powiązanych z serwisem lovecatering.pl
 2. W trakcie zawieszenia programu oraz po jego zakończeniu niemożliwe będzie wykorzystanie posiadanych przez Uczestnika punktów.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem lovecatering.pl.
 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)po uprzednim poinformowaniu Uczestników/Partnerów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników/Partnerów. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji, chyba, że co innego wynika z jego treści.
 3. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.