Regulamin promocji
BLACK FRIDAY

I. Organizator

Organizatorem Promocji i fundatorem gadżetów jest Love Catering Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000736485, z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 31, 30-302 Kraków, NIP 944-22-59-886, zwany w dalszej części „Organizatorem”.

II. Zasady promocji

 1. W ramach udziału w Promocji, Klient otrzyma kod rabatowy określonej treści: BLACKLOVE.
 2. Wysokość rabatu to 12,5% na wszystkie warianty diet.
 3. W ramach udziału w Promocji Klient za każde złożone zamówienie na dietę w dniach obowiązywania promocji otrzyma 50 pkt do skarbonki w indywidualnym Panelu Klienta Love Catering. Zebrane punkty Klient może wykorzystać na zakup dowolnej diety, dodatków lub wymianę posiłków na droższe podczas kolejnego zamówienia w Love Catering. 50 pkt ma równowartość 50 zł do wykorzystania na wyżej wymienione produkty za pośrednictwem strony Love Catering. Punkty w skarbonce klienta w Panelu Klienta zostaną dodane do dnia 29.11 do godziny 15:00 w ramach promocji Black Friday.
 4. Promocja dotyczy diet Sport, Balance, Slim Fit, Sirt, Bulion, Mama, Handy Meals, Low Carb.
 5. Promocja łączy się z rabatami za długość zamówienia i rabatem za dostawę pod wspólny adres.
 6. Promocja nie obowiązuje na zamówienia „Dodatków LOVE”.
 7. Promocja trwa w dniach od 24.11.2021 r. do 28.11.2021 r.

III. Postanowienia ogólne

 1. Promocja polega na złożeniu zamówienia na catering dietetyczny dostępny w ofercie w okresie trwania promocji. Klient otrzyma kod rabatowy, który będzie mógł wykorzystać w momencie uiszczania płatności za zamówienie. 
 2. W przypadku anulowania zamówienia lub rozwiązania umowy w trakcie jej trwania Klient otrzyma zwrot kosztów za niewykorzystane zamówienie, które zostaną obliczone proporcjonalnie oraz pomniejszone o kwotę udzielonego rabatu.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za korzyści wynikające z promocji.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi na usługi cateringowe oraz rabatami indywidualnymi poza rabatem za długość zamówienia i rabatem za dostawę pod współny adres.
 5. Każda promocja organizowana przez Love Catering sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. 

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Złożenie zamówienia w ramach Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy spółki Love Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

V Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji, zbieranych na cele realizacji Promocji, jest Organizator, podmiot ten w zakresie wypełniania swoich obowiązków związanych z organizacją zabawy i określonych Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu:
  1. przeprowadzenia i realizacji Promocji i zamówień, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  2. rozliczenia Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz;
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. W związku z prowadzeniem Promocji od Klientów zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres dostawy.
 3. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 („Ustawa”). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Zabawie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia zabawy, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe Klientów zostaną usunięte. 
 4. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Klient  posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Promocji.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia promocji jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w promocji lub wydanie gadżetu. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym. 
 8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Promocji i możliwe jest przez przesłanie Organizatorowi informacji w tym zakresie za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  2. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  3. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://lovecatering.pl/regulamin-promocja-black-friday/
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a nadto w Ogólnym Regulaminie Love Catering sp. z o. o.