Regulamin konkursu

I. Informacje ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.lovecatering.pl (zwany dalej: „Sklepem”) jest Love Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736485, NIP: 944-225-98-86, REGON: 380505122.

2.Sklep umożliwia zawieranie z Love Catering Sp. z o.o. (zwany dalej: ”Sprzedającym”) umów sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu (zwanych dalej odpowiednio: „Umowami sprzedaży/nabycia” oraz „Towarami”).

3.Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży/ nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (osoby pełnoletnie) jak i też osoby prawne (zwani dalej łącznie: „Klientem/-ami”).

4.Administratorem danych osobowych jest Love Catering z siedzibą w Krakowie, 30-148 Kraków, ul. Samuela Bogumiła Lindego 7

5.Każdy, odwiedzający Sklep, niezależnie od tego czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży/nabycia czy nie, zwany jest „Użytkownikiem”.

6.Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sprzedającego, Użytkowników oraz Klientów związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem zamówień i zawieraniem Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.

7.Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

8.Zawieranie i wykonywanie Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem. Skorzystanie przez Klienta z usług Sklepu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.Sprzedaż Towarów odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową, a Klient nie może przyjechać do siedziby Sprzedającego i odebrać zakupów osobiście.

10.Treść Regulaminu jest udostępniona do wydrukowania, pobrania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu pod adresem: http://www.lovecatering.pl

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Możliwość zawierania Umów sprzedaży/nabycia Towarów w Sklepie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwaną: „Usługą”), przy czym Love Catering Sp. z o.o. jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.

2.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3.Sprzedający umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Konto”).

4.Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów.

5.Konto można założyć klikając w prawym górnym rogu strony głównej Sklepu, gdzie widnieje link „Załóż konto”. Aby założyć Konto należy wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.W przypadku zgubienia hasła, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

7.Sprzedający może pozbawić Użytkownika z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,

– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

8.Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

9.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

10.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.

11.Sprzedający nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.

12.Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://www.lovecatering.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

III. Towar i jego cena

1.Sprzedający zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.

2.Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (8%).

3.Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.

6.Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

7.Do czasu spożycia wszystkie posiłki powinny być przechowywane w lodówce.

8.Wszystkie jednorazowe pojemniki Love Catering, w których znajdują się posiłki, mogą być używane w kuchenkach mikrofalowych

9.Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych mogących mieć wpływ na stosowanie diety.

IV. Składanie i realizacja Zamówień.

1.Zamówieniem jest wystosowanie przez Użytkownika intencji zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia wskazanych przez niego Towarów za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamówienia znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

2.Zamówienia są realizowane na terenie Polski, woj Małopolskiego (gł miasto Kraków i okolice).

3.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4.Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy).

5.Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 10.00, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta na drugi dzień po wysłaniu zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 6.

6.W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tPay, aby Zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu tPay lub rachunku bankowym Sprzedającego).

7.Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 15.00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w drugi dzień Dzień Roboczy następujący po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność gotówką) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu tPay lub rachunku bankowym Sprzedającego.

8.W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

9.Niezależnie od postanowień pkt IV ppkt od 1 do 8, w przypadku wstrzymania produkcji z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, zamówienie ulegnie przedłużeniu o ilość dni, na które została wstrzymana produkcja. Klientowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo rezygnacji z zamówienia z tego powodu.

10.Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto.

V. Zawarcie umowy

1.Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (http://www.lovecatering.pl) po przejściu całej procedury rejestracji/logowania i/lub składania Zamówienia. W Zamówieniu Użytkownik dokonuje, w szczególności:

– wyboru zamawianych Towarów,

– oznaczenia adresu dostawy,

– wyboru formy płatności.

2.Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.

3.Warunkiem pomyślnego złożenia Zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.

4.Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji

Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

5.Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

6.Umowa sprzedaży/nabycia Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży/nabycia Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia. Do Umów sprzedaży/nabycia zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także inne odpowiednie akty prawne.

VI. Formy płatności

1.Sklep akceptuje następujące formy płatności:

– płatność w systemie tPay,

– płatność kartą płatniczą VISA, VISA Electron, Master Card oraz Maestro, przy czym karta płatnicza zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia,

– płatność za pobraniem przy odbiorze Towaru.

2.Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

3.Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

4.Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu tPay.

5.W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

– dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru,

– transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych tPay lub płatności kartą kredytową/debetową,

– płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6.Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał dwóch kolejno wysłanych zamówień.

VII. Warunki i koszty dostawy

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, woj Małopolskiego, miasta Kraków i okolic,  woj. Mazowieckiego: Warszawa i okolice. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miejscowości, jak i rezygnacji z dostaw do miejscowości uprzednio obsługiwanych.

2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

3.Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych Sklepu oraz w „koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

4.Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.

5.Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem kurierów wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 4.00- 9.00 rano.

6.W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 4.00- 9.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.

7.Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera.

Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

9.Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VIII. Zwroty towaru (Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość)

1.Każdemu Klientowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.

2.Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres wskazany poniżej.

3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Umowa sprzedaży/nabycia uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, jeśli Klient wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli Klient wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Klient ponosi jednak bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. w szczególności koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki.

Środki zostają niezwłocznie zwrócone Klientowi po odstąpieniu przez niego od Umowy sprzedaży/nabycia, nie później jednakże niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu/reklamacji. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.

IX. Reklamacje

1.Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży/nabycia Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail na adres hello@lovecatering.pl

3.Pismo zwrotu/reklamacji należy wydrukować, i przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną.

4.Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.

5.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności

dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży/nabycia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

– wad Towaru;

– uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru;

– niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.

6.Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

7.Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.

X. Kluazula RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż:

1.Administratorem danych jest spółka działającą pod firmą jest Love Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-148 Kraków, ul. Samuela Bogumiła Lindego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736485, NIP: 944-225-98-86, REGON: 380505122.

2.Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówień i usług oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO:

– art.6 pkt 1 lit. a. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,

– art.6 pkt 1 lit. b. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

– art.6 pkt 1 lit. c. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

– art.6 pkt 1 lit. f. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

4.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody, jednakże bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie nie ma możliwości złożenia Zamówienia.

6.Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Dane osobowe będą przechowywane do momentu:

A.przedawnienia roszczeń,

B.wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,

C.w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),

D.w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

8.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– wykonania umowy,

– czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia,

– czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

– fakturowaniem,

– pobieraniem opłat,

– rozpatrywaniem reklamacji,

– ewentualne dochodzenie wierzytelności,

– kontrolą jakości usług,

– marketingiem własnych usług.

9.Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji złożonego Zamówienia.

10.Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.

– kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych Sprzedającego,

– podmiotom z którymi Sprzedający współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych,

– dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce,

– dostawcom usług archiwizacji dokumentacji,

– podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,

– kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne,

– agencjom marketingowym,

– biurom rachunkowym.

W/W podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

11.Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuje środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12.Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.lovecatering.pl

XI. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

1.Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu (zawierać Umowy sprzedaży/nabycia ze Sprzedającym), Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript i Flash oraz dostęp do poczty elektronicznej.

2.W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.Do szczególnych zagrożeń związanych z przeglądaniem strony internetowej Sklepu i dokonywaniem w nim zakupów należy korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto przeglądanie strony internetowej Sklepu wymaga udostępnienia przez Użytkownika podstawowych informacji o komputerze Użytkownika takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączono się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp.

XII. Postanowienia końcowe

1.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży/nabycia Towarów przed dokonaniem zmian.

2.Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

3.Wszystkie nazwy handlowe i nazwy Towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a nadto prawa unijnego- w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

5.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.